Le Journalisme est une mission : rapport sur le premier congrès de l'Union des fédérations nationales de journalistes, Venise 1942

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:60779867
Nhiều tác giả của công ty: Palais Schönborn (Vienne). Institut Terramare, Union des fédérations nationales de journalistes. Secrétariat général, Congrès de l'Union des fédérations nationales de journalistes
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Vienne : Palais Schönborn, Institut Terramare, [1942]
Loạt:Nazi propaganda literature ; NCY-1741.4.
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Chứa trong: Nazi propaganda literature.
Định dạng:

Hội nghị đang tiến hành Monograph Microform

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.