Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

The Midwestern Archivist.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

The Midwestern Archivist.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

The Midwestern Archivist.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.