The Bangladesh development studies.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:1798858
Tác giả của công ty: Bangladesh Institute of Development Studies
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Dacca, Bangladesh Institute of Development Studies]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Online version: Bangladesh development studies
Tiếp tục: Bangladesh economic review
Định dạng:

Số seri

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

J-6177 v.2, no.1-2 (1974)
J-5954 v.2, no.3-4 (1974)
J-6861 v.3-4 (1975-1976)
J-6177 v.5-21 (1977-1993)
J-6861 v.22 (1994)
J-6177 v.23-31 (1995-2005)
J-7711 v.32 (2009)
WANT: v.33-38 (2010-2015)

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
v.2, no.1-2 (1974) J-6177 Available by Request
v.2, no.3-4 (1974) J-5954 Available by Request
v.3-4 (1975-1976) J-6861 Available by Request
v.5-21 (1977-1993) J-6177 Available by Request
v.22 (1994) J-6861 Available by Request
v.23-31 (1995-2005) J-6177 Available by Request
v.32 (2009) J-7711 Available by Request