The Bangladesh development studies.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:1798858
Tác giả của công ty: Bangladesh Institute of Development Studies
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Dacca, Bangladesh Institute of Development Studies]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Online version: Bangladesh development studies
Tiếp tục: Bangladesh economic review
Định dạng:

Số seri

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

J-6177 v.2, no.1-2 (1974)
J-5954 v.2, no.3-4 (1974)
J-6861 v.3-4 (1975-1976)
J-6177 v.5-21 (1977-1993)
J-6861 v.22 (1994)
J-6177 v.23-31 (1995-2005)
J-7711 v.32 (2009)
WANT: v.33-38 (2010-2015)

Item List

Notice: Some item lists may not be in chronological order. We appreciate your patience as CRL addresses this issue. For more assistance, click here.

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
v.2, no.1-2 (1974) J-6177 Sẵn có
v.2, no.3-4 (1974) J-5954 Sẵn có
v.3-4 (1975-1976) J-6861 Sẵn có
v.5-21 (1977-1993) J-6177 Sẵn có
v.22 (1994) J-6861 Sẵn có
v.23-31 (1995-2005) J-6177 Sẵn có
v.32 (2009) J-7711 Sẵn có