Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Bangladesh Institute of Development Studies. The Bangladesh development studies. Bangladesh Institute of Development Studies].

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Bangladesh Institute of Development Studies. The Bangladesh Development Studies. [Dacca: Bangladesh Institute of Development Studies].

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Bangladesh Institute of Development Studies. The Bangladesh Development Studies. Bangladesh Institute of Development Studies].

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.