The New Zealand herald.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:11123090
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Auckland [New Zealand] : Wilson and Horton, Ltd.,
Những chủ đề:
Định dạng:

Báo chí

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Ghi chú

7H11 Feb 1945-Oct 1951; Feb 1952-Aug 1953; Oct 1953-Feb 1955
7I34 Mar 1955-Apr 1956; Jun 1956-Jul 1957; sep. 1957-Jul 1958

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
Apr-May 1945 7H11 Available by Request
Aug-Sep 1945 7H11 Available by Request
Aug-Sep 1954 7H11 Available by Request
Feb-Mar 1945 7H11 Available by Request
Jan-Feb 1946 7H11 Available by Request
Jan-Feb 1947 7H11 Available by Request
Jan-Feb 1948 7H11 Available by Request
Jan-Feb 1949 7H11 Available by Request
Jan-Feb 1950 7H11 Available by Request
Jan-Feb 1958 7I34 Available by Request
Jul-Aug 1946 7H11 Available by Request
Jul-Aug 1947 7H11 Available by Request
Jul-Aug 1948 7H11 Available by Request
Jul-Aug 1949 7H11 Available by Request
Jul-Aug 1950 7H11 Available by Request
Jul 1957 7I34 Available by Request
Jul 1958 7I34 Available by Request
Jun-Jul 1945 7H11 Available by Request
Jun-Jul 1954 7H11 Available by Request
Mar-Apr 1946 7H11 Available by Request
Mar-Apr 1947 7H11 Available by Request
Mar-Apr 1948 7H11 Available by Request
Mar-Apr 1949 7H11 Available by Request
Mar-Apr 1950 7H11 Available by Request
Mar-Apr 1958 7I34 Available by Request
May-Jun 1946 7H11 Available by Request
May-Jun 1947 7H11 Available by Request
May-Jun 1948 7H11 Available by Request
May-Jun 1949 7H11 Available by Request
May-Jun 1950 7H11 Available by Request
May-Jun 1958 7I34 Available by Request
Nov-Dec 1946 7H11 Available by Request
Nov-Dec 1947 7H11 Available by Request
Nov-Dec 1948 7H11 Available by Request
Nov-Dec 1949 7H11 Available by Request
Nov-Dec 1950 7H11 Available by Request
Nov-Dec 1957 7I34 Available by Request
Oct-Dec 1945 7H11 Available by Request
Oct 1957 7I34 Available by Request
Sep-Oct 1946 7H11 Available by Request
Sep-Oct 1947 7H11 Available by Request
Sep-Oct 1948 7H11 Available by Request
Sep-Oct 1949 7H11 Available by Request
Sep-Oct 1950 7H11 Available by Request
Sep 1956 7I34 Available by Request