La mythologie classique dans l'œuvre lyrique de la "Pléiade" /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
OCLC:3242023
Tác giả chính: Demerson, Guy
Tác giả của công ty: Université de Paris
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Genève : Droz, 1972.
Những chủ đề:
Định dạng:

Luận văn Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Item List

Miêu tả Local Call Number Trạng thái
P-00280835 Available by Request