Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Breebaart, A. C. (1960). Experimental corneal anaphylaxis.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Breebaart, Adriaan Cornelis. Experimental Corneal Anaphylaxis. 1960.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Breebaart, Adriaan Cornelis. Experimental Corneal Anaphylaxis. 1960.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.