Showing 1 - 20 results of 26 for search 'Japan. R̄od̄o T̄okei Ch̄osabu', query time: 0.05s Refine Results
 1. 1
  Rōdō kumiai chōsa hōkoku
  労働組合調查報告
  Tokyo]
  illus. 26 cm.
  ...Japan. Rōdō Tōkei Chōsabu...
 2. 2
  Rōdō sogi tōkei sokuhō
  労仂争議統計速報
  [Japan] : Rōdō Tōkei Chōsabu,
  v. ; 25 x 41 cm.
  ...Japan. Rōdō Tōkei Chōsabu...
 3. 3
  Kigȳo chokuei fukuri shisetsu ch̄osa h̄okoku : Sh̄owa 24-nen 11-gatsu
  企業直營福利施設調查報告 : 昭和24年11月
  Published 1951
  T̄okȳo : R̄od̄o Daijin Kanb̄o R̄od̄o T̄okei Ch̄osabu, Sh̄owa 26 [1951]
  [3], 134 p. ; 26 cm.
  ...Japan. R̄od̄o T̄okei Ch̄osabu...
 4. 4
  Kokusai r̄od̄o t̄okeika kaigi ketsugi sh̄u
  國際勞働統計家會議決議集
  Published 1950
  T̄okȳo : R̄od̄o Daijin Kanb̄o R̄od̄o T̄okei Ch̄osabu, Sh̄owa 25 [1950]
  4, 96 p. ; 21 cm.
  ...Japan. R̄od̄o T̄okei Ch̄osabu...
 5. 5
  Keikei kȳogikai : r̄oshi sesshoku k̄osh̄o sono 1.
  経營協議会 : r̄oshi sesshoku k̄osh̄o, sono 1.
  Published 1952
  [Tokyo] : R̄od̄osh̄o Daijin Kanb̄o R̄od̄o T̄okei Ch̄osabu, Sh̄owa 27 [1952]
  61 p. : ill. ; 21 cm.
  ...Japan. R̄od̄o T̄okei Ch̄osabu...
 6. 6
  Rōdō idō chōsa kekka hōkoku
  勞働異動調查結果報告
  Tōkyō : Rōdōshō Daijin Kanbō Rōdō Tōkei Chōsabu.
  v.
  ...Japan. Rōdō Tōkei Chōsabu...
 7. 7
  Maigetsu kinrō tōkei chōsa kekkahyō : zenkoku chōsa
  每月勤労統計調查結果表 : 全国調查
  Tōkyō : Rōdōshō Daijin Kanbō Rōdō Tōkei Chōsabu,
  v. : ill. ; 26 cm.
  ...Japan. Rōdō Tōkei Chōsabu...
 8. 8
  Jidōsha shūrikō
  自動車修理工
  Published 1953
  [Tokyo] : Rōdōsho Daijin Kanbō Rōdō Tōkei Chōsabu, Shōwa 28 [1953]
  5, 62 p. : ill. ; 21 cm.
  ...Japan. Rōdō Tōkei Chōsabu...
 9. 9
  R̄od̄o saigai ch̄osa h̄okokusho : r̄od̄osha shish̄obȳo h̄okoku ni yoru : Sh̄owa 24 [1949]-nenbun
  労働災害調查報告書 : 労働者死傷病報告による : 昭和24 [1949]年分
  Published 1951
  [T̄okȳo] : R̄od̄osh̄o Daijin Kanb̄o R̄od̄o T̄okei Ch̄osabu, Sh̄owa 26 [1951]
  53 p. ; 26 cm.
  ...Japan. R̄od̄o T̄okei Ch̄osabu...
 10. 10
  Dantai k̄osh̄o tetsuzuki : r̄oshi sesshoku k̄osh̄o sono 2.
  団体交涉手続 : 労使接触交涉その2.
  Published 1952
  [Tokyo] : R̄od̄osh̄o Daijin Kanb̄o R̄od̄o T̄okei Ch̄osabu, Sh̄owa 27 [1952]
  51 p., [1] folded leaf of plates : ill. ; 21 cm.
  ...Japan. R̄od̄o T̄okei Ch̄osabu...
 11. 11
  Rōdō tōkei geppō = Monthly labor statistics bulletin
  労働統計月報 = Monthly labor statistics bulletin.
  Published 1948
  Tōkyō-to : Rōdōshō Rōdō Tōkei Chōsakyoku, Shōwa 23 [1948-
  v. : ill. ; 26 cm.
  ...Japan. Rōdō Tōkei Chōsabu...
 12. 12
  Shitsugyō hoken hokenryō shinkokusho ni yoru chingin oyobi koyō tōkei kekka hōkokusho = Employment & wage statistics by the reports of Unemployment Insurance Premium
  失業保險保險料申告書による賃金及び雇用統計結果報告書 = Employment & wage statistics by the reports of unemployment insurance premium.
  Published 1949
  [Tokyo] : Rōdō Daijin Kanbō Rōdō Tōkei Chōsabu, [1949?]-
  v. ; 26 cm.
  ...Japan. Rōdō Tōkei Chōsabu...
 13. 13
  Maigetsu kinrō tōkei chōsa kekkahyō : chihō chōsa
  每月勤労統計調查結果表 : 地方調查
  Published 1951
  Tōkyō : Rōdōshō Daijin Kanbō Rōdō Tōkei Chōsabu, Shōwa 26 [1951]-
  v. : ill. ; 26 cm.
  ...Japan. Rōdō Tōkei Chōsabu...
 14. 14
  Naigai rōdō shiryō
  內外勞働資料
  [Tōkyō] : Rōdōshō Daijin Kanbō Rōdō Tōkei Chōsabu.
  v. ; 22 cm.
  ...Japan. Rōdō Tōkei Chōsabu...
 15. 15
  Kojinbetsu chingin chōsa kekka hōkoku. Report on individual wage survey
  個人別賃金調查結果報告. Report on individual wage survey.
  [Tokyo] Rodosho Daijin Kambo Rodo Tokei Chosabu.
  ...Japan. Rōdō Tōkei Chōsabu...
 16. 16
  [Tokyo] Rōdō[shō] Daijin Kambō Rōdō Tōkei Chōsabu.
  26 cm.
  ...Japan. Rōdō Tōkei Chōsabu...
 17. 17
  Kokusai Rōdō Kikan no kenshō to kisoku
  国際労働機関の憲章と規則
  Published 1950
  Tōkyō : Rōdō Daijin Kanbō Rōdō Tōkei Chōsabu, Shōwa 25 [1950]
  5, 79, [4] p. ; 21 cm.
  ...Japan. Rōdō Tōkei Chōsabu...
 18. 18
  Riyōshi, biyōshi
  理容師美容師
  Published 1953
  [Tokyo] : Rōdōsho Daijin Kanbō Rōdō Tōkei Chōsabu, Shōwa 28 [1953]
  5, 64 p. : ill. ; 21 cm.
  ...Japan. Rōdō Tōkei Chōsabu...
 19. 19
  Rōdō tōkei chōsa nenpō
  労慟統計調查年報
  [Tokyo] Rōdō Daijin Kanbō Rōdō Tōkei Chōsabu.
  v. ill. 26 cm.
  ...Japan. Rōdō Tōkei Chōsabu...
 20. 20
  Insatsuk̄o
  印刷工
  Published 1953
  [Tokyo] : R̄od̄osho Daijin Kanb̄o R̄od̄o T̄okei Ch̄osabu, Sh̄owa 28 [1953]
  5, 60 p. : ill. ; 21 cm.
  ...Japan. R̄od̄o T̄okei Ch̄osabu...

Search Tools: